Polityka prywatności

Sklep gasa.com.pl zwany w dalszej części regulaminu Sklepu prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Złożenie i potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu Zakupów, dobrowolnym dokonaniem zakupu zamówionego towaru oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych Kupującego do celów związanych z realizacją zamówienia. Złożone zamówienie stanowi umowę kupna - sprzedaży w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Realizacja zamówień następuje w ciągu 24 godzin od momentu złożenia zamówienia lub w momencie skompletowania wszystkich zamówionych produktów.

 

Klientami Sklepu mogą być osoby, które ukończyły 13 lat. (K. C. Art. 11-24). Jeżeli ten warunek nie jest przestrzegany umowa jest niewiążąca. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć dodanie do Koszyka produktów. Wkrótce po złożeniu zamówienia Klient otrzymuję drogą e-mailową informację o przyjęciu zamówienia (zestawienie wybranych produktów, adres dostawy, wartość zamówienia, forma płatności, sposób wysyłki). W razie braku otrzymania takiej informacji Klient powinien skontaktować się ze Sklepem drogą telefoniczną lub mailową. Sklep gasa.com.pl zastrzega sobie możliwość telefonicznego potwierdzenia przyjęcia zamówienia. Prosimy o podanie prawidłowych danych kontaktowych - adresu e-mail oraz numeru telefonu. Nieprawidłowo wypełnione formularze rejestracyjne mogą utrudnić lub uniemożliwić realizację zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwości co do możliwości realizacji zamówienia. Płatności za zamówione produkty można dokonać za pobraniem przy odbiorze towaru, przelewem na konto firmy GASA J. Saks i Wspólnicy Spółka Jawna.

 

Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się:
- w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze (płatność za pobraniem)-po złożeniu zamówienia.
- w przypadku zamówień płatnych przelewem- po zaksięgowaniu przedpłaty na nasze konto.

 

W przypadku, gdy w ciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia nie zostanie uregulowana płatność, Sklep zastrzega sobie prawo do automatycznego anulowania zamówienia.W przypadku niedostępności części produktów w zamówieniu Klient informowany jest o stanie zamówienia. Może wtedy podjąć decyzję o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia). W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 4 dni ze strony Kupującego sklep zastrzega sobie możliwość wysłania dostępnych pozycji w zamówieniu bądź anulowania zamówienia.

 


W dniu wysyłki zamówienia Klient jest informowany o tym fakcie e-mailowo. Wszystkie produkty oferowane w sklepie gasa.com.pl są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na polski rynek. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania zamówień. W przypadku wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży Sklep zastrzega sobie prawo korekty i wysłania niepełnego zamówienia bądź anulowania zamówienia. Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Podane ceny nie obejmują kosztów przesyłki.Do każdego zamówienia wystawiane jest szczegółowe zestawienie zawartości przesyłki wraz z wykazem kosztów. Fakturę VAT wystawiamy na indywidualne życzenie osoby zamawiającej(dowód zakupu można pobrać w pofilu klienta).

 

Klient może anulować złożone zamówienie telefonicznie bądź e-mailowo pod adresem office@gasa.com.pl do momentu zmiany statusu zamówienia na "w trakcie realizacji". W przypadku zamówień składających się z kilku towarów, a mających zostać dostarczonymi w jednej przesyłce, termin realizacji będzie uzależniony od terminu skompletowania przez Sklep ostatniego elementu danego zamówienia, chyba że Strony postanowią inaczej. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za nieterminowe dostarczenie przesyłek przez firmę kurierską, a także za uszkodzenia przesyłki powstałe na skutek działania firm kurierskich. Klient jest zobowiązany sprawdzić stan przesyłki podczas odbioru w obecności pracownika firmy kurierskiej, niezwłocznie zgłosić stosowną reklamację do firmy przewozowej oraz poinformować o tym fakcie Sklep. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkody podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie czternastu dni. Termin czternastodniowy, w którym konsument może odstąpić od umowy, liczy się od dnia wydania rzeczy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem( w terminie 10 dni).W razie odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

 

To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Wraz z odsyłanym towarem Klient jest zobowiązany zwrócić wszelkie produkty, które otrzymał gratisowo. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni kalendarzowych. W przypadku nieodebrania przez Kupującego przesyłki wysłanej za granice Polski Sklep zastrzega sobie prawo obciążenia Kupującego kosztami odebrania przesyłki zwrotnej.

 

Sklep zgodnie z obowiązującymi przepisami Kodeksu cywilnego (art. 556- 576, Dz.U. 18 maja 1964 Nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami), i Ustawy z dnia 27-07-2002 r o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dziennik Ustaw z dnia 5 września 2002 r. Nr 141 poz. 1176 ) rozpatruje reklamacje w terminie do 1 roku od daty zakupu artykułu. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi, gdy sprzedana przez niego rzecz jest dotknięta wadą (wada – zmniejszająca wartość rzeczy, użyteczność rzeczy, gdy rzecz nie ma właściwości, o których było napisane w serwisie sklepu, gdy rzecz wydano w stanie niezupełnym, niekompletnym), a w chwili zawarcia umowy Kupujący o niej nie wiedział. Warunkiem zachowania prawa do skorzystania z reklamacji jest pisemne zawiadomienie o wadzie na stosownym formularzu (Reklamacyjny, Zwrotu)dostępnym w serwisie gasa.com.pl, w terminie do 1 miesiąca od daty jej wykrycia. Z tytułu rękojmi Kupującemu przysługuje prawo do: odstąpienia od umowy, obniżenia ceny, wymiana wadliwej rzeczy na inną, bez wady, usunięcia wady.

 

Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sklep w terminie do 14 dni od daty wpłynięcia reklamowanego produktu wraz z wymaganymi dokumentami. W razie konieczności wydania opinii rzeczoznawcy termin rozpatrzenia reklamacji może się wydłużyć do 21 dni kalendarzowych. Pomimo dołożenia wszelkich starań, by zamieszczone na stronie internetowej Sklepu opisy produktów były zgodne ze stanem faktycznym, nie gwarantujemy, że nie zawierają błędów lub braków, które nie mogą stanowić podstawy do roszczeń. Dlatego w razie jakichkolwiek wątpliwości prosimy przed złożeniem zamówienia o kontakt mailowy pod adresem office@gasa.com.pl.

 

Sklep zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883). Zgodnie z tą ustawą Klienci sklepu mają prawo do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

 

Sklep gasa.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia. Koszty przesyłek w przypadku wymiany towaru wynikającej z błędnej realizacji zamówienia przez gasa.com.pl pokrywa Sklep. Koszty wysyłki do gasa.com.pl pokrywa Klient. W przypadku stwierdzenia pomyłki Sklep zwróci Klientowi koszt wysyłki do Sklepu w kwocie wynikającej z kwoty na liście przewozowym. Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.W przypadku zamówienia zapłaconego, gdy sklep nie jest w stanie zrealizować zamówienia w całości, sklep informuje Konsumenta o tym fakcie. W przypadku rezygnacji z brakującej pozycji, lub z całego zamówienia sklep zwraca przedpłatę na podane przez Konsumenta konto bankowe.

 

Dane do przelewu:

GASA J. Saks i Wspólnicy Spółka Jawna
ul. Strzelecka 19
08-110 Siedlce
NIP: 821-264-38-82

PKO BP
numer konta: 55 1020 4476 0000 8002 0334 1153